loader image

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Pasieka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agroimpex Magdalena Pasieka, Słonów 89a, 66-520 Dobiegniew; 2) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt do administratora: tel.: 795958522, e-mail: magdalena.pasieka@agroimpex.trade.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe administrator pozyskał od Pani/Pana lub ze źródeł ogólnodostępnych i będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na użytek prowadzonej z Panią/Panem korespondencji e-mail; 4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez administratora podmiotom publicznym, tj. w szczególności instytucjom i urzędom państwowym w zakresie realizacji przez administratora obowiązków prawnych oraz przysługującej mu ochrony prawnej, a także podmiotowi przetwarzającemu, tj. osobie fizycznej lub prawnej, organowi publicznemu, jednostce lub innemu podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, np. osobie współpracującej z administratorem lub prowadzącej na rzecz administratora obsługę podatkową, itp.; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres realizacji obowiązków wskazanych w pkt 4), jak również po jego zakończeniu, przez czas niezbędny do realizacji rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obsługi roszczeń z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w pkt 4) oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych; 6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa; 8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości współpracy z administratorem; 9) nie będzie Pani/Pan profilowana/profilowany przez administratora, a Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Niniejsza wiadomość zawiera poufną korespondencję. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem informuję, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz, że jej przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W razie omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości, proszę o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.
This message may contain a confidential communication. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this message in error – any review, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete the original.